Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
JSME TU PRO VÁS 8.00-22.00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. OHŇOSTROJE
  3. Legislativa
Zákony a vyhlášky k pyrotechnice

Zde naleznete platné právní předpisy související s prodejem pyrotechnických výrobků a předmětů. Tyto předpisy pravidelně aktualizujeme a postupně budeme přidávat další aktuální zákony a vyhlášky.

Vyhláška174/1992sb.

zakon156.doc

Vyhlaska.doc

148

ZÁKON

ze dne 21. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Čl. I

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slova „Tento zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Text s významem pro EHP).“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „ , stanovené střelivo a pyrotechnické výrobky“ nahrazují slovy „a stanovené střelivo“.

3. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „ , výbušný předmět“ zrušují.

4. V § 2 odst. 1 písmena c) až e) znějí:

„c)výrobcem ten, kdo navrhuje nebo vyrábí kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky anebo jejich hlavní části, nebo kdo dal takový výrobek navrhnout či vyrobit, s cílem uvést jej na trh pod označením svou obchodní firmou, názvem, jménem a příjmením, ochrannou známkou nebo jiným rozlišovacím znakem; za výrobce kontrolovaných výrobků se považuje i ten, kdo tyto výrobky upravuje,
d)dovozcem kontrolovaných výrobků ten, kdo uvádí na trh v České republice kontrolované výrobky pocházející ze zahraničí, včetně členských států Evropské unie, anebo zastupuje výrobce, který se nenachází na území České republiky,
e)distributorem ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti kontrolované výrobky a pyrotechnické výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává, nebo je jiným způsobem dodává na trh nebo poskytuje uživatelům,“.

5. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)uvedením na trh
1.u kontrolovaných výrobků každé úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání výrobku za účelem distribuce nebo používání, anebo převedení vlastnického práva ke kontrolovaným výrobkům výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice,
2.u pyrotechnických výrobků první dodání nebo jiné zpřístupnění jednotlivého výrobku k dispozici na trh Evropské unie za úplatu nebo zdarma, za účelem jeho distribuce nebo použití,“.

6. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)dovozcem pyrotechnických výrobků osoba usazená na území Evropské unie, která v rámci své podnikatelské činnosti poprvé dodává pyrotechnické výrobky ze států, které nejsou členy Evropské unie (dále jen „třetí země“) na trh Evropské unie.“.

7. V § 2 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Za pyrotechnické výrobky se považují výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek, kterými nejsou trhaviny nebo vojenské výbušniny s výjimkou černého prachu nebo zábleskové slože, určených k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí. Pyrotechnické výrobky se člení na

a)zábavní pyrotechniku kategorie 1, 2, 3 a 4,
b)divadelní pyrotechniku kategorie T1, T2, nebo
c)ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1, P2.

(5) Osobou s odbornou způsobilostí podle tohoto zákona je fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky podle tohoto zákona pro kategorii 4, T2 a P2.“.

8. V § 3 písm. c) se za slova „kontrolované výrobky“ vkládají slova „nebo pyrotechnické výrobky“.

9. V § 3 písm. d) se za slova „kontrolované výrobky“ vkládají slova „nebo pyrotechnické výrobky“.

10. Na konci § 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 5e zní:

„g)pyrotechnické výrobky určené pro
1.námořní zařízení podléhající zvláštnímu právnímu předpisu5e),
2.zařízení určená pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu,
3.bouchací kapsle určené pouze do hraček spadajících do oblasti působnosti zvláštních právních předpisů týkajících se bezpečnosti hraček.

5e)Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení.“.

11. V nadpisu § 4 se za slovo „Technické“ vkládají slova „a bezpečnostní“.

12. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Technické a bezpečnostní požadavky na kontrolované výrobky (dále jen „stanovené technické požadavky“) se považují za splněné, jestliže tyto výrobky při uvedení na trh a po dobu jejich distribuce a používání splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, nebo pokud takové zvláštní právní předpisy neexistují, splňují požadavky stanovené českými technickými normami. Tyto výrobky musí být schopny plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a nesmí při dodržení podmínek určených výrobcem nebo dovozcem ohrozit zdraví, život nebo majetek svých uživatelů anebo přírodní prostředí (dále jen „bezpečnost“).“.

13. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

(1) Výrobce může uvést pyrotechnický výrobek na trh, pokud splňuje základní bezpečnostní požadavky uvedené v prováděcím právním předpisu.

(2) Jestliže pyrotechnický výrobek splňuje příslušné ustanovení

a)harmonizované evropské normy, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,
b)harmonizované české technické normy, která přejímá normu podle písmene a), nebo
c)zahraniční technické normy v členském státě Evropské unie, která přejímá normu podle písmene a),

které se vztahuje k příslušnému základnímu bezpečnostnímu požadavku, má se za to, že tento základní bezpečnostní požadavek je splněn. To neplatí, byl-li odkaz z Úředního věstníku Evropské unie stažen.“.

14. V části první se v nadpisu hlavy II za slovo „VÝROBKŮ“ doplňují slova „A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ“.

15. § 12 zní:

㤠12

(1) Ověřování pyrotechnických výrobků se provádí formou posuzování shody.

(2) Posuzováním shody se rozumí postup, při kterém je hodnocena shoda pyrotechnického výrobku se stanovenými základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky. Prokáže-li se postupem podle odstavce 3, že pyrotechnické výrobky splňují stanovené základní bezpečnostní požadavky, vydá úřad předkladateli certifikát.

(3) K posouzení shody pyrotechnických výrobků se použije jeden z těchto postupů:

a)ES přezkoušení typu (modul B), přičemž výrobce pyrotechnického výrobku dále zvolí shodu s typem (modul C) nebo zabezpečování jakosti výroby (modul D) nebo zabezpečování jakosti výrobků (modul E),
b)ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G), nebo
c)plné zabezpečování jakosti výrobků (modul H), pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 4.“.

16. § 13 zní:

㤠13

(1) Na veletrzích, výstavách a při předváděcích akcích lze předvádět a používat pyrotechnické výrobky, které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy na pyrotechnické výrobky, pouze pokud jsou viditelně a čitelně opatřeny označením, které nese název veletrhu, výstavy nebo předváděcí akce a které informuje o tom, že výrobky nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy na pyrotechnické výrobky a že jsou neprodejné, dokud nebudou výrobcem nebo dovozcem uvedeny do souladu s těmito předpisy.

(2) Pyrotechnické výrobky vyrobené k účelu výzkumu, vývoje a zkoušení je možné pro tyto účely používat, pokud jsou viditelně opatřeny informací o tom, že nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy na pyrotechnické výrobky a že jsou určeny pouze pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení.“.

17. § 14 včetně nadpisu zní:

㤠14
Věkové omezení

(1) Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se nesmí dodávat ani jinak poskytovat osobám, které nedosáhly věkové hranice

a)15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 1,
b)18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 2,
c)21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 3,
d)21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo divadelní pyrotechniku kategorie T1.

(2) Věkové hranice podle odstavce 1 se nevztahují na osoby s odbornou způsobilostí, které mohou nabývat pyrotechnické výrobky i před dosažením stanoveného věku.“.

18. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17c a 17d zní:

㤠14a
Odborná způsobilost

(1) Odborná způsobilost se vyžaduje pro kategorie 4, P2 a T2.

(2) Žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti podle tohoto zákona musí být osobou starší 18 let. Žadatel předloží žádost obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle místa jeho bydliště. V žádosti uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresu trvalého pobytu, doklad o dosaženém vzdělání a o absolvování odborného školení, adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce v případě, že žadatel je zaměstnancem. Žadatel dále předloží fotografii o rozměru 35 x 45 mm, doklad o zaplacení správního poplatku a doklad o své zdravotní způsobilosti. Podmínkou získání osvědčení o odborné způsobilosti je bezúhonnost žadatele.

(3) Za zdravotně způsobilého se nepovažuje ten, kdo má sníženou schopnost k vidění, vnímání a pohybu k bezpečnému nakládání s pyrotechnickými výrobky. Zdravotní způsobilost žadatele o získání osvědčení odborné způsobilosti nebo držitele osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s pyrotechnickými výrobky se dokládá lékařským posudkem17c), který není starší než 90 dnů ode dne vydání. Za zdravotně způsobilého se nepovažuje ani žadatel, který podle rozhodnutí soudu není plně způsobilý k právním úkonům, jakož i ten, kdo se nepodrobil lékařské prohlídce a nedoložil lékařský posudek podle věty druhé. Lékařem posuzujícím zdravotní způsobilost žadatele o osvědčení nebo jeho držitele, nejde-li o zaměstnance, se rozumí praktický lékař, u něhož je posuzovaná osoba registrována, nemá-li takového lékaře, kterýkoli jiný praktický lékař.

(4) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s použitím nebo s používáním výbušnin nebo pyrotechnických výrobků. Za účelem zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti, si obvodní báňský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu17d). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Po absolvování odborného školení zakončeného úspěšným složením zkoušky vydá obvodní báňský úřad žadateli osvědčení o odborné způsobilosti s dobou platnosti 5 let. Odbornými garanty školení jsou Český báňský úřad a úřad, které ve spolupráci schvalují odbornou náplň školení a zajišťují vlastní školení. Členem zkušební komise musí být osoba pověřená úřadem. Předsedou komise je osoba pověřená Českým báňským úřadem.

(6) Obvodní báňský úřad odejme vydané osvědčení o odborné způsobilosti, jestliže osoba s odbornou způsobilostí již nesplňuje podmínky potřebné pro získání osvědčení o odborné způsobilosti podle odstavců 2 až 4.

(7) V období 3 měsíců před uplynutím doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti může držitel tohoto osvědčení požádat o prodloužení doby jeho platnosti. K žádosti přiloží nové osvědčení o zdravotní způsobilosti. Na základě této žádosti je povinen podrobit se přezkoušení formou písemného testu v rozsahu stanoveném nařízením vlády. Přezkoušení a vyhodnocení písemného testu provádí zkušební komise, která předá písemné testy s jejich vyhodnocením podepsaným zkušební komisí obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle místa bydliště žadatele. Obvodní báňský úřad v případě kladného výsledku dobu platnosti osvědčení prodlouží na dalších 5 let; v případě záporného výsledku rozhodne o tom, že platnost osvědčení zaniká.

(8) Osoby s odbornou způsobilostí jsou povinné ohlásit obvodnímu báňskému úřadu změny údajů v osvědčení o odborné způsobilosti do jednoho měsíce ode dne, kdy ke změně došlo. Obvodní báňský úřad vede v rozsahu své příslušnosti podle odstavce 2 seznam osob s odbornou způsobilostí, seznam vydaných a odejmutých osvědčení. Centrální evidenci osob s odbornou způsobilostí a vydaných a odejmutých osvědčení vede Český báňský úřad.


17c)§ 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
17d)Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 15 odst. 1 se za slova „kontrolovaného výrobku“ vkládají slova „nebo pyrotechnického výrobku“.

20. V § 16 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

21. V § 16 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

22. V § 16 odst. 4 písm. a) se slova „ ; v případě vzniku pochybností“ nahrazují slovem „ , a“.

23. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené střelné zbraně, je povinen používat nebo může přenechat k užívání pouze takovou stanovenou střelnou zbraň nebo takové stanovené střelivo, které jsou označené platnou zkušební značkou.“.

24. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně poznámek pod čarou č. 18d až 18f zní:

㤠16a

(1) Výrobce pyrotechnických výrobků před uvedením na trh Evropské unie je povinen

a)zařadit pyrotechnické výrobky do kategorií podle způsobu jejich použití anebo jejich účelu a úrovně nebezpečnosti včetně úrovně hladiny hluku a podle jednotlivých modulů požádat úřad o posouzení tohoto zařazení,
b)zajistit posouzení shody pyrotechnických výrobků,
c)poskytnout úřadu jako oznámenému subjektu pro pyrotechnické výrobky součinnost potřebnou pro posuzování jejich shody ve svých prostorách a zařízeních,
d)vydat ES prohlášení o shodě, stanoví-li tak vláda nařízením,
e)pro pyrotechnické výrobky určené pro použití ve vozidlech poskytnout uživatelům s odbornou způsobilostí na základě žádosti bezpečnostní list vypracovaný podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství18d) v jazyce, který požadují; bezpečnostní list lze poskytnout v tištěné nebo elektronické podobě podle požadavků osoby, které je určený,
f)označit každý pyrotechnický výrobek dobou použitelnosti a po provedení posouzení shody označit značkou CE a dalším označením, které stanoví vláda nařízením.

(2) Výrobce pyrotechnických výrobků je dále povinen uchovávat technickou dokumentaci a jiné písemnosti stanovené v jednotlivých postupech posuzování shody.

(3) Distributor pyrotechnických výrobků může dodávat nebo jinak zpřístupňovat jen pyrotechnické výrobky označené podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů, u nichž nesmí být překročena doba jejich použitelnosti.

(4) Při dovozu pyrotechnických výrobků ze třetích zemí je dovozce pyrotechnických výrobků povinen postupovat podle zvláštního právního předpisu18e). O vydaných dovozních povoleních a uskutečněných dovozech ministerstvo poskytne úřadu potřebné informace v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem18f).

(5) Výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechnických výrobků může uvádět na trh nebo dodávat zábavní pyrotechniku kategorie 4, divadelní pyrotechniku kategorie T2 a ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P2 jen osobám s odbornou způsobilostí.

(6) V případě, že výrobce pyrotechnických výrobků není usazen v členském státě Evropské unie, plní dovozce pyrotechnických výrobků povinnosti výrobce pyrotechnických výrobků podle tohoto zákona.


18d)Čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice č. 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady č. 76/769/EHS a směrnic Komise č. 91/155/EHS, č. 93/67/EHS, č. 93/105/ES a č. 2000/21/ES.
18e)Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18f)§ 12 zákona č. 228/2005 Sb.“.

25. V § 17 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo pyrotechnických výrobků“.

26. V § 17 odst. 3 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 19b zní:

„e)rozhoduje o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D19b), obdrží-li stanovenou střelnou zbraň nebo stanovené střelivo k ověření, nebo na žádost,

19b)§ 3 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb.“.

27. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)posuzuje zařazení pyrotechnických výrobků do kategorií v rámci posuzování jejich shody podle § 12,
j)provádí nebo zajišťuje školení odborně způsobilých osob a schvaluje učební texty a v případě pyrotechnických výrobků spolupracuje s orgány státní báňské správy.“.

28. V § 17 odst. 4 písmena a) až c) včetně poznámky pod čarou č. 19e znějí:

„a)plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána4),
b)v souladu s předpisem Evropských společenství19e) informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise“) o
1.postupech udělování oprávnění odborně způsobilým osobám,
2.činnosti v oblasti dozoru nad trhem a
3.nehodách způsobených pyrotechnickými výrobky; k vypracování informací o těchto nehodách poskytují úřadu roční přehledy příslušné orgány státní správy, zejména orgány ochrany veřejného zdraví, orgány Policie České republiky, orgány Hasičského záchranného sboru,
c)před ověřováním každé stanovené střelné zbraně, která je předložena k ověřování po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy nebo úpravy,

19e)Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 19e a 19f se označují jako poznámky pod čarou č. 19f a 19g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

29. V § 17 odst. 4 písm. d), f) a j) se za slova „kontrolovaných výrobků“ vkládají slova „nebo pyrotechnických výrobků“.

30. V § 17 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)vybírá správní poplatky a úplaty (§ 15).“.

31. V § 17 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 19f a 19g zní:

„(5) V případě zjištění protiprávního jednání19f), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů19g), úřad rozhodnutím takové jednání zakáže.


19f)Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
19g)Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004.“.

32. V § 17 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , s výjimkou informací, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany bezpečnosti a v zájmu zajištění účinné kontroly trhu a činnosti úřadu jako orgánu dozoru“.

33. V § 17 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:

„(8) Úřad vykonává funkci oznámeného subjektu podle příslušného předpisu Evropských společenství19e) pro pyrotechnické výrobky s tím, že plní kritéria, která jsou stanovena v příloze k tomuto zákonu.

(9) Úřad předkládá ministerstvu jednou za rok zprávu o plnění kritérií stanovených v příloze k tomuto zákonu. Ministerstvo je oprávněno provést kontrolu za účelem ověření plnění těchto kritérií.

(10) Zjistí-li ministerstvo na základě kontroly, že úřad neplní kritéria uvedená v příloze k tomuto zákonu, rozhodne o přechodu plnění práv a povinností oznámeného subjektu na ministerstvo. V takovém případě může ministerstvo k zajištění plnění práv a povinností oznámeného subjektu uzavřít veřejnoprávní smlouvu s osobou, která je odborně způsobilá posuzování shody provádět.“.

34. V nadpisu § 18 se za slova „kontrolovaných výrobků“ vkládají slova „a pyrotechnických výrobků“.

35. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „kontrolované výrobky“ vkládají slova „nebo pyrotechnické výrobky“.

36. V § 18 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)druh požadované činnosti podle § 6 odst. 1, § 7, 8, 10, 11 nebo 12.“.

37. V § 18 odst. 5 se za slova „kontrolovaných výrobků“ vkládají slova „nebo pyrotechnických výrobků“.

38. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly úřadem ověřeny, se označují zkušebními značkami, jejichž grafickou podobu, provedení a umístění stanoví ministerstvo vyhláškou. Ministerstvo rovněž zveřejní vyhláškou grafickou podobu zkušebních značek střelných zbraní a střeliva používaných ve smluvních státech.“.

39. § 20 včetně nadpisu zní:

㤠20
Kontrola

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem provádí úřad a jím pověření inspektoři úřadu, kteří se prokazují služebními průkazy. Vzor tohoto průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrola se provádí bez předchozího ohlášení.

(2) Úřad provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje při tom podle příslušného předpisu Evropských společenství19d) a v rozsahu své věcné působnosti podle zvláštních právních předpisů.

(3) Inspektoři úřadu jsou oprávněni

a)vstupovat při výkonu kontroly do objektů a provozoven kontrolovaných osob, ve kterých jsou vykonávány činnosti na úseku kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků, v souladu s bezpečnostními předpisy,
b)ověřovat totožnost kontrolovaných osob a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,
c)požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, poskytnutí pravdivých a úplných informací a písemná nebo ústní vysvětlení,
d)odebírat ke kontrole za náhradu vzorky kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků k posouzení souladu těchto výrobků s požadavky zákona a prováděcích právních předpisů.

(4) Za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne nejpozději do 90 dnů po posouzení úřadem náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, pokud se jí kontrolovaná osoba vzdá, nebo pokud je vzorek vrácen v nepoškozeném stavu. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o kontrolovaný výrobek nebo pyrotechnický výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky; náhradu nákladů na posouzení souladu odebraných výrobků s požadavky zákona je úřad oprávněn požadovat jen tehdy, bylo-li posouzením zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona.“.

40. Za § 20 se vkládají nové § 20a až 20c, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20a, 20b a 20c znějí:

㤠20a

(1) Pokud inspektor úřadu má důvodné podezření, že kontrolovaný výrobek nebo pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona, zakáže jeho uvedení na trh nebo dodávání po dobu potřebnou k provedení kontroly.

(2) Inspektor úřadu na základě provedené kontroly zakáže do zjednání nápravy uvádět na trh nebo dodávat kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky, které nesplňují požadavky zákona nebo zvláštních právních předpisů20a). Toto opatření oznámí kontrolované osobě ústně a neprodleně o něm učiní písemný záznam do kontrolního protokolu20b).

(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v kontrolním protokolu, nebo je může podat úřadu písemně nejpozději do 10 dnů ode dne seznámení s opatřením. Podané námitky nemají odkladný účinek. Předseda úřadu rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů, a jeho rozhodnutí je konečné. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.

§ 20b

(1) V případě, že kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky nesplňují podmínky pro uvedení na trh nebo bezprostředně ohrožují bezpečnost, úřad rozhodne o zákazu další distribuce kontrolovaných výrobků nebo pyrotechnických výrobků.

(2) Pokud kontrolované výrobky nebo pyrotechnické výrobky mají technickou vadu a prokazatelně ohrožují zdraví nebo bezpečnost, úřad rozhodne o stažení těchto výrobků z trhu; opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Úřad může, pokud je to nutné k zajištění bezpečnosti, současně rozhodnout o zničení výrobků nebo série výrobků nebo jiné formě znehodnocení; opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) Úřad je povinen informovat včas a vhodným způsobem osoby, které mohou být vystaveny vážnému riziku vyvolanému kontrolovaným výrobkem nebo pyrotechnickým výrobkem, o tomto riziku.

§ 20c
Oznamovací povinnost

(1) Úřad je povinen oznámit ministerstvu přijetí opatření týkajícího se kontrolovaného výrobku nebo pyrotechnického výrobku v případech, kdy výrobek představuje vážné riziko. Rovněž je povinen oznámit výskyt pyrotechnického výrobku opatřeného označením CE, který může ohrozit zdraví a bezpečnost osob i přesto, že je používán v souladu s určeným účelem.

(2) Informace poskytované ministerstvu musí obsahovat veškeré údaje nezbytné pro identifikaci kontrolovaného výrobku nebo pyrotechnického výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, ohrožení, které kontrolovaný výrobek představuje, povahu a trvání opatření přijatého úřadem a také informace o dobrovolném opatření přijatém kontrolovanou osobou.

(3) Pokud riziko může přesáhnout území České republiky, je ministerstvo povinno neprodleně informovat o výskytu takového výrobku Komisi.

(4) Obdrží-li ministerstvo od Komise informaci o přijetí opatření vůči kontrolovanému výrobku nebo pyrotechnickému výrobku anebo jejich sérii představující vážné riziko, předá tyto informace bez zbytečného odkladu úřadu k dalšímu postupu.

(5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavců 1 až 4 se obdobně použije právní předpis upravující postup, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků20c).


20a)Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20b)Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
20c)Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.“.

41. V § 21 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

42. V § 21 odst. 4 se slova „§ 20 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 20a odst. 2“.

43. V § 21 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Po obdržení žádosti o ověřování kontrolovaných výrobků podle § 6, 9 nebo 12 úřad sdělí žadateli požadavky na ověřování podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů bez zbytečného odkladu a nejpozději do 90 dnů vydá certifikát nebo rozhodnutí podle povahy věci. V odůvodněných případech úřad tyto lhůty prodlouží.

(6) Pokud úřad zjistí, že kontrolovaná osoba neplní podmínky uvedené v certifikátu, rozhodne o jeho odejmutí.“.

44. § 22 včetně nadpisu zní:

㤠22
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako odborně způsobilá osoba neohlásí v rozporu s § 14a odst. 8 obvodnímu báňskému úřadu změny údajů v osvědčení o odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

(3) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 2 000 Kč. Pokuty v blokovém řízení ukládá inspektor úřadu.“.

45. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 23 a 24 znějí:

㤠22a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Kontrolovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)neoprávněně použije zkušební značku, certifikát anebo jiný dokument vydaný úřadem podle tohoto zákona,
b)uvede na trh nebo distribuuje kontrolovaný výrobek, který nesplňuje stanovené technické požadavky podle § 4 odst. 1,
c)nesplní opatření podle § 20a odst. 2,
d)předvádí nebo používá na veletrzích, výstavách a při předváděcích akcích pyrotechnické výrobky v rozporu s § 13 odst. 1,
e)používá pyrotechnické výrobky vyrobené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení v rozporu s § 13 odst. 2, nebo
f)dodává nebo jinak poskytuje pyrotechnické výrobky osobám, které nedosáhly věkové hranice podle § 14.

(2) Výrobce, dovozce nebo vývozce se dopustí správního deliktu tím, že

a)uvede na trh nebo vyveze kontrolovaný výrobek v rozporu s § 16 odst. 1 písm. a),
b)neoznačí alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně podle § 16 odst. 1 písm. b),
c)v rozporu s § 16 odst. 1 písm. c) neoznačí vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu nebo nezajistí výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky nebo o tom nevede evidenci,
d)neponechá na hlavní části zbraně, která je vyrobena z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky podle § 16 odst. 1 písm. d),
e)neinformuje úřad o změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků podle § 16 odst. 1 písm. e), nebo
f)uvede na trh pyrotechnický výrobek, který nesplňuje základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky stanovené nařízením vlády, v rozporu s § 4a odst. 1.

(3) Výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechnických výrobků se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16a odst. 5 dodá nebo jinak zpřístupní osobě bez odborné způsobilosti zábavní pyrotechniku kategorie 4, divadelní pyrotechniku kategorie T2 nebo jiné pyrotechnické výrobky kategorie P2.

(4) Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že neopatří kontrolovaný výrobek údaji podle § 16 odst. 2 písm. a).

(5) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků uváděných na trh se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 16a odst. 1 nebo 2.

(6) Distributor se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16 odst. 3 uvede na trh kontrolovaný výrobek, který není označený zkušební značkou.

(7) Distributor pyrotechnických výrobků se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16a odst. 3 dodá nebo jinak zpřístupní pyrotechnický výrobek, který není označen podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů, nebo pyrotechnický výrobek, u kterého byla překročena doba jeho použitelnosti.

(8) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)v rozporu s § 16 odst. 4 písm. a) neprovede opravu nebo úpravu střelné zbraně tak, aby splňovala stanovené technické požadavky, nebo nepředloží úřadu v písemné podobě postup opravy nebo úpravy, nebo
b)nepředloží k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé z hlavních částí podle § 16 odst. 4 písm. b).

(9) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) až d) a f), odstavce 6 nebo 7,
b)1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 3 až 5,
c)500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f), odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 8.

§ 22b
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne zejména k závažnosti správního deliktu, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby23) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu. Pokuty vybírají a vymáhají celní úřady podle zvláštního právního předpisu24), s výjimkou pokut uložených v blokovém řízení.


23)§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
24)Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

46. V § 24 se slova „§ 13 odst. 1 písm. c),“ zrušují.

47. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Vláda stanoví nařízením

a)základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh,
b)podrobnosti o zacházení s pyrotechnickými výrobky.

(3) Dále vláda stanoví nařízením

a)druhy a kategorie pyrotechnických výrobků uváděných na trh, jejich členění a jednotlivé postupy posuzování jejich shody se základními bezpečnostními požadavky,
b)způsob opatřování pyrotechnických výrobků označením CE a dalšími označeními v závislosti na druhu a kategorii pyrotechnických výrobků, včetně způsobu označování pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech,
c)požadavky na dosažené vzdělání osob s odbornou způsobilostí, formu, obsah a rozsah odborného školení, organizaci výuky, zkušební řád a způsob vydávání, registrace a odebírání osvědčení o odborné způsobilosti,
d)postup zajištění posouzení shody pyrotechnických výrobků s požadavky tohoto zákona před jejich uvedením na trh.“.

48. Doplňuje se příloha, která zní:

(Příloha je dostupná na adrese:
http://www.mvcr.cz/soubor/sb052-10-pdf.aspx.)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pyrotechnické výrobky pro zábavní účely tříd I a II lze uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy, nejpozději však do 3. července 2013, a to i tehdy, pokud byl vydán certifikát o typové zkoušce. Pyrotechnické výrobky pro zábavní účely tříd III a IV a pyrotechnické výrobky pro technické účely podtříd T?0, T?1 a T?2 lze uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy, nejpozději však do 3. července 2016, a to i tehdy, pokud byl vydán certifikát o typové zkoušce.

2. Ověřování pyrotechnických výrobků započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

3. Pyrotechnické výrobky označené zkušebními značkami podle dosavadních právních předpisů se považují za ověřené podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Řízení o pokutách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zbraních

Čl. III

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)vzniklo-li při kontrole zbraně příslušným útvarem policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy,“.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g) až n).

2. V § 39 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)vzniklo-li při kontrole zbraně příslušným útvarem policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy,“.

Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena j) až p).

3. V § 39 odst. 5 se slova „písm. k) a l)“ nahrazují slovy „písm. l) a m)“.

4. V § 39 odst. 6 se slova „písm. a), c), i) a l)“ nahrazují slovy „písm. a), c), j) a m)“.

5. V § 41 odst. 4 větě první se za slovo „registraci“ vkládají slova „nebo kontrole“.

6. V § 76a odst. 3 se slova „odst. 2 až 7“ zrušují.

7. V § 76a odst. 8 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 29 odst. 1 písm. f) zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

8. V § 76a odst. 8 písm. c) se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. j)“.

9. V § 76a odst. 8 písm. d) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. k)“.

10. V § 76a odst. 15 písm. a) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

11. V § 76a odst. 15 písm. c) se slova „písm. a) až e)“ nahrazují slovy „písm. a) až f)“.

12. V § 76d odst. 1 písm. g) se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. j)“.

13. V § 76d odst. 1 písm. h) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. k)“.

14. V § 76d odst. 1 písm. i) se slova „písm. k)“ nahrazují slovy „písm. l)“.

15. V § 76d odst. 1 písm. j) se slova „písm. l)“ nahrazují slovy „písm. m)“.

16. V § 76d odst. 1 písm. l) se slova „písm. m)“ nahrazují slovy „písm. n)“.

17. V § 76d odst. 1 písm. m) se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. o)“.

18. V § 76d odst. 1 písm. n) se slova „písm. o)“ nahrazují slovy „písm. p)“.

19. V § 76d odst. 1 se na konci písmene o) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene p) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) a r), která znějí:

„q)nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů ke kontrole, nebo
r)nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. i) zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě.“.

20. V § 76d odst. 10 písmeno b) zní:

„b)500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), e), g), h), j), k), l), p), q) nebo r), odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb., se mění takto:

1. V části II položce 32 písmenu g) se na konci textu doplňuje text „nebo certifikátu o posouzení shody“.

2. V části II položce 32 písmenu h) se slova „o typové zkoušce pyrotechnického výrobku“ nahrazují slovy „vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku“.

3. V části IV položce 60 bodě 1 písmeno c) zní:

„c)povolení k nabývání, předávání, dovozu,  vývozu nebo tranzitu výbušninKč 500“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

RYCHLÝ KONTAKT

 

+420 602 671 452

+420 541 241 438

obchod@ohnostrojekralik.cz

 

Po-Pá: 7:30 - 22:00 h

So-Ne: 8:00 - 20:00 h

logo

 

Kvalitní nabídka ohňostrojů a ohňostroje na zakázku

 

© 2023 OhnostrojeKralik.cz